Анонси

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov


 
 
2017

Назад

Довідка
про розвиток в області сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Забезпечення загальнонаціонального пріоритету щодо захисту прав дітей, і особливо тих, які в силу різних обставин життя втратили піклування рідних батьків, реалізується через розвиток сімейних форм виховання.
За відомостями обласного управління статистики станом на 01.01.2017 в області всього нараховувалось 164519 дітей, з яких 2036 - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, що складає 123,81 на 10 000 дитячого населення.По районах області цей показник має значення 155,1 що значно більше ніж по містах обласного підпорядкування – 78,2.
Впродовж останніх років кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у регіоні має тенденцію до скорочення, зокрема, у порівнянні з 2016 роком загальна кількість таких осіб зменшилась на 2,0% (з 2077 на 31.12.2016 до 2036 на кінець минулого року).


Станом на:

31.12.10

31.12.11

31.01.12

31.12.13

31.12.14

31.12.15

31.12.16

31.12.17

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб

2809

2687

2537

2438

2284

2177

2077

2036

За результатами 2017 року в області отримали статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 326 осіб, а до сімейних форм виховання всього було влаштовано 356 дітей (62 – усиновлено, 218 – під опіку, піклування, 56 – у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, 10 – тимчасово у сім’ї родичів, знайомих, 10 – повернуто в біологічну сім’ю), що на 9,2% більше у порівнянні з кількістю осіб, які посиротіли протягом минулого року.
В області проводиться цілеспрямована діяльність стосовно влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання, зокрема, частка таких дітей постійно збільшується:


Станом на:

31.12.10

31.12.11

31.12.13

31.12.13

31.12.14

31.12.15

31.12.16

31.12.17

у %, до загальної кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

70,7%

73,9%

78,2%

82,4%

87,0%

89,4%

92,0%

93,3%

Приріст у 2017 році, по відношенню до 2016 року, питомої ваги дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплених сімейними формами виховання, склав по області - ( + 1,3%).
Всього станом на 31.12.2017 сімейними формами виховання в області було охоплено 93,3% дітей такої категорії, що перевищує середньоукраїнський показник, який становить – 91,3%, до кінця п.р. планується влаштувати у сім’ї громадян не менше 94,0%.
Вік вихованців інтернатних установ, з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, (згідно з первинним обліком у Чернігівській області) та підпорядкування цих закладів розподіляється наступним чином:


Вік дітей

Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються у закладах

З них перебувають у інтернатних закладах системи:

МОН

МОЗ

Мінпраці

до
1 року

4

0

4

0

від 1 до 2 років

11

0

11

0

від 3 до 5 років

12

0

12

0

від 6 до 11 років

19

16

0

3

від 12 до 17 років

59

50

0

9

Всього

105

66

27

12

         Як свідчить статистика, найбільша кількість таких дітей перебуває у закладах системи освіти – 66 (або 62,9% від їх загальної кількості), мають вік від 12 до 17 років – 59 осіб (56,2%). Діти віком до 5 років – 27 осіб, які складають 25,7%, у більшості випадків мають хронічні захворювання та вади розвитку.
У порівнянні з 31.12.2016 загальна кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа вихованців інтернатних установ, зменшилась в області на 21,1% (з 133 до 105) осіб.
Усиновлення
Пріоритетною формою влаштування - визначено усиновлення дітей громадянами України. З 2036 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, згідно з вимогами чинного законодавства, мають підстави для усиновлення 595 осіб (або 29,2% від загальної кількості таких дітей), які розподіляються за віком:


Вік, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають підстави для усиновлення

до 1 року

від 1 до 2 років

від 3 до 5 років

від 6 до 10 років

від 11 до 17 років

Всього

Кількість таких дітей

2

8

25

135

425

595

У %

0,3%

1,3%

4,2%

22,7%

71,5%

100,0%

З 595 дітей, які перебувають на обліку з усиновлення 402 осіб (67,56%) мають рідних братів, сестер, 35 (5,88%) – діти з особливими потребами (мають інвалідність), 429 (72,1%) вже влаштовані в сім’ї громадян України (17 – перебувають під опікою, піклуванням, 412 – виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу).
Впродовж 2017 року нашими співвітчизниками в області було усиновлено 45 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з їх числа: віком: до 1 року – 14 (31,11%), від 1 до 2 років – 6 (13,33%), від 3 до 5 років – 12 (26,66%), від 6 до 9 років – 11 (24,44%) та від 11 до 17 років – 3 дитини (6,66%).
В області нараховується 417 усиновлених дітей, за умовами виховання, проживання, матеріального забезпечення яких, у терміни визначені чинним законодавством, здійснюється відповідний контроль. Протягом звітного року здійснено нагляд та отримано звіти щодо 194 таких дітей.
Кількість дітей, усиновлених українцями - 45 осіб, на 62,2% перевищує число дітей, усиновлених іноземцями - 17 осіб (12 – в США, 2 - Аргентина, 2 – в Італію, 1 – у Францію), з них за віком: до 1 року – 1 (5,88%), з 3 до 5 – 1 (5,88%), з 6 до 10 – 4 (23,52%), з 11 до 17 – 11 (64,70%). Іноземцями було усиновленно 2 групи дітей по 2 особи, об’єднаних родинними зв’язками.
Впродовж п.р. станом на 29.03.2018 громадянами України у регіоні усиновлено 16 дітей, судовому розгляді та набувають чинності судові рішення стосовно 7 дітей.

Опіка, піклування
Традиційно склалося, що найбільш поширеною формою сімейного виховання в області є опіка (піклування) над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Питома вага таких дітей у регіоні впродовж останніх років має наступну тенденцію:


Роки:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Загальна кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб

2 537

2 438

2 284

2 177

2 077

2036

З них, перебуває під опікою, піклуванням, осіб

1 618

1 585

1 543

1 477

1 434

1406

Питома вага, у %

63,8%

65,0%

67,6%

67,8%

69,1%

69,1%

3 1406 дітей, влаштованих під опіку, піклування 1215 таких осіб (86,4%) проживають у сім’ях родичів. Впродовж звітного періоду опіку, піклування було встановлено в регіоні над 218 дітьми. Припинено опіку, піклування над 246 дітьми, з причин: 7 – повернення дітей на вихованням батькам, 7 – усиновлення, 23 – смерті опікунів, піклувальників, 16 – заявою опікуна, піклувальника, 187 – досягнення дитиною повноліття, 3 - набуттям дитиною повної цивільної дієздатності, 3 - інших причин.
Прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.
З 2006 року активно розвивається мережа дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) та прийомних сімей (ПС). За цей короткий термін, кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в цих альтернативних формах сімейного виховання перебільшила кількість таких дітей в інтернатних закладах в 4,7 рази (станом на 31.12.2017 в ПС та ДБСТ перебуває 495 дітей, в інтернатах - 105). Зокрема, тільки впродовж минулого року у регіоні розпочали діяльність 3 ДБСТ та 14 ПС, в які влаштовано 56 дітей.


Роки

2014

2015

2016

2017

Кількість дитячих будинків сімейного типу

17

22

25

27

 - дітей в них

109

136

152

166

Кількість прийомних сімей

210

209

208

205

 - дітей в них

335

335

325

329

Створено ДБСТ

3

5

3

3

Створено ПС

22

20

17

14

Всього влаштовано дітей в ПС, ДБСТ

58

61

54

56

Взагалі, у сільській місцевості функціонує 16 ДБСТ (95 дітей-вихованців) та 82 ПС (147 прийомних дітей), у містах – 11 ДБСТ та 123 ПС, в яких відповідно перебуває 71 та 182 дитини.
Частка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у ПС та ДБСТ складає у регіоні 24,3%, що на 5,2% перевищує відповідний загальнодержавний показник – 19,1%.
Розподіл дітей-вихованців та прийомних дітей за віком та статтю:


Назва показника

Діти-вихованці дитячих будинків сімейного типу
(осіб)

У тому числі:

Прийомні діти прийомних сімей
(осіб)

У тому числі:

хлопчики
(осіб)

дівчатка
(осіб)

хлопчики
(осіб)

дівчатка
(осіб)

Усього

166

99

67

329

131

198

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

до 6 років

9

5

4

16

6

10

від 6 до 18 років

145

87

58

282

116

166

18 років і більше

12

7

5

31

9

22

Із загальної кількості вихованців прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (495 осіб) 348 – здорові діти (70,3%), 147 дітей (29,7%) мають захворювання.
На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях в область з державного бюджету впродовж 2017 року було спрямовано 24949,6 тис.грн.
Всього за звітний період припинили функціонування 15 прийомних сімей, а 3 перепрофільовані в дитячі будинки сімейного типу, 1 дитячий будинок сімейного типу переведений в статус прийомної сім’ї. Вибуло з прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу 38 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 4 осіб - у зв’язку з досягненням повноліттям, 11 - навчанням на повному державному забезпеченні, 4 - закінченням навчання; 8 - усиновленням; виникнення несприятливих умов -1, за згодою сторін – 9, 1- зі смертю.
Відповідно до вимог чинного законодавства стосовно всіх діючих у регіоні прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (205 ПС та 27 ДБСТ) за результатами їх функціонування у 2017 році службами у справах дітей на підставі інформацій наданих центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, органами внутрішніх справ, загальноосвітніми та дошкільними закладами, лікувальними установами складені звіти про стан виховання, утримання і розвитку дітей.
З початку п.р. станом на 29.03.2018 у ПС та ДБСТ вже влаштовано 8 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (створено 2 ПС, поповнено дітьми 2 ПС та 2 ДБСТ), до кінця березня п.р. наявна перспектива влаштування ще 5 дітей (створення 4 ПС), всього впродовж п.р. планується влаштувати 58 дітей.

Назад

                                                                        
 
 

Гід з державних послуг

 Захист прав  дітей, які вимушено перебувають за кордоном.docx

                                                                                             Відеоролик "Надихнись Україною"